Plan Vivo
plan vivo

plan vivo

På Arvid Nordquist kaffe klimatkompenserar vi genom att köpa kompensationscertifikat från trädplanteringsprojekt. Plan Vivo är den organisationen som säkerställer att vårt trädåterplanteringsprojekt uppfyller de krav som ställs på klimatkompensation; additionalitet, hantering av läckage samt permanens.

Plan Vivo är en erkänd organisation inom handeln för frivillig klimatkompensation, de är specialiserade på reducering av växthusgaser i form av hållbart skogsjordbruk och trädplantering.

Plan Vivo har utvecklat ett regelverk som ska följas vid utveckling, genomförande och uppföljning av skogs- och trädåterplanteringsprojekt. De ställer även ut kompensationscertifikat, det slutgiltiga beviset på skapad klimatnytta, som säljs till kompenserande organisationer. Förutom att projekten ska leda till klimatnytta, ställer Plan Vivo även krav på till exempel projektens bidrag till biologisk mångfald och förbättrad levnadsstandard i området.

Plan Vivo styrs av Plan Vivo Foundation, en icke vinstdrivande stiftelse med bas i Edinburgh. Plan Vivo-Systemet initierades av Edinburgh Centre for Carbon Management samt Edinburgh University 1994 och administrerar i dag miljöprojekt i flera olika länder. Alla projekt kontrolleras regelbundet av tredje part utöver den kontinuerliga övervakningen som sker av de lokala miljöorganisationerna som driver projekten. Kompensationscertifikat utfärdas av Plan Vivo Foundation och handeln kan följas i ett register som administreras av Markit*.

* Markit – Ett register där alla sålda certifikat från Plan Vivo registreras. Markit erbjuder global, finansiell och transparant informationsservice i olika branscher. Läs mer på Markits hemsida.

Beställning av trädplantering görs via Plan Vivo som tar emot betalning, Plan Vivo håller sedan betalningen i deposition för den lokala organisationen som genomför själva trädplanteringen tillsammans med bönderna. För Arvid Nordquists del heter den lokala organisation som genomför trädplanteringen Taking Root.

Uttag från depositionen får göras i takt med att projektet behöver medel och att utbetalningarna till bönderna ska ske, allt i enlighet med den tekniska specifikation för projektet som Plan Vivo organisationen godkänt.

Träd i Nicaragua planteras under senvåren innan regnperioden startar. För att bekräfta att trädplanteringen betalats utfärdar det oberoende miljökonsultföretaget som Arvid Nordquist har tagit hjälp av, U&We, ett certifikat, orderbekräftelse och sedan mottagningsbevis på betalningen från Plan Vivo.

Enligt Plan Vivo-standarden utfärdas officiella certifikat, sk “carbon credits”, när projektet har sänt in sin årsredovisning vilken ska godkännas av Plan Vivo. Årsredovisningen innehåller bland annat en tredjepartskontroll av att träden blivit planterade och av att föregående års planterade träd står kvar. Normalt innebär det att certifikaten ställs ut under våren året efter det år som redovisats.

Därefter låter Plan Vivo registrera de utställda certifikaten och dess köpare hos Mark It som är ett oberoende företag för finansiell informationsservice. Mark It publicerar bland annat all handel med utsläppsrätter och kompensationscertifikat.

100 % klimatkompenserat

100 % klimatkompenserat

Varje kopp kaffe du dricker bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder.

Läs mer om hur vi minskar vår klimatpåverkan