Tävlingsvillkor

 

Gäller endast i Sverige. Ta chansen att vinna två biljetter till Idol-finalen den 4 december genom att köpa ett Idol-rör och besöka www.arvidnordquist.se/pringlesidol, ange kampanjkoden och motivera varför just du ska vinna. Tävlingen avslutas 2020-11-09. 50 priser kommer att lottas ut, endast ett pris per person. Mer information om registrering och deltagande finns på www.arvidnordquist.se/pringlesidol.

UTFÖRLIGA VILLKOR

 1. Arrangör: Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, Box 1285, 171 41 Solna.
 2. Du samtycker till de här villkoren genom att delta i den här kampanjen.
 3. Endast personer som är över 18 år och legalt bosatta i Sverige kan delta i den här kampanjen.
 4. Kellogg- och Arvid Nordquist HAB-medarbetare och deras närmaste familjemedlemmar, dess kontor och personer som har någon yrkesmässig koppling till kampanjen får inte delta i kampanjen.
 5. Den här kampanjen kommer inte att på något sätt påverka priset på Pringles.
 6. Internetåtkomst krävs. Man kan endast delta i kampanjen via webben, inte via post eller telefon. Endast bidrag som görs via den officiella webbplatsen och med registreringsformuläret kommer att godtas.
 7. Kampanjperiod: Kampanjen gäller från kl. 00.01 2020-08-01 till kl. 23.59 2020-11-09.
 8. För att delta ska deltagarna göra följande:
 • Köpa Pringles kampanjspecifika Idol-rör.
 • Besöka arvidnordquist.se/pringlesidol senast 2020-11-09. 
 • Fylla i registreringsformuläret.
 • Skriva en motivering på högst 500 tecken till frågan ”Varför ska just du vinna biljetter till Idol-finalen?”.
 • Ange en 19-siffrig kod som finns på Pringles-rörets undersida. Varje kod kan endast används en gång, antingen för den kampanj som anges på förpackningen (om någon) eller den här kampanjen.
 • Vänta på juryns beslut, som kommer 2020-11-16.
 1. En jury med representanter för arrangören kommer att välja de 50 mest kreativa bidragen 2020-11-16 och vinnarna kommer därefter att bli kontaktade personligen.
 2. Varje vinnare kommer att kontaktas via e-post inom sju (7) arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats.
 3. Deltagarna kan delta högst en (1) gång per person och dag under kampanjperioden. Vinnarna kan komma att behöva visa upp ett specificerat kvitto som anger när produkten köptes (tid och datum) eller själva Pringles-röret med den vinnande koden.
 4. Varje vinnare får två (2) stycken biljetter till Idol-finalen den 4 december 2020 till ett värde av 700 kr styck.
 5. Priset inkluderar inga andra utgifter än entré till Idol-finalen 2020-12-04.
 6. Varje deltagare kan bara vinna en gång under kampanjen.
 7. Det är varje vinnares eget ansvar att tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att ta emot priset. Arrangören kommer inte att hållas ansvarig om priset inte kan levereras till följd av att felaktig information har tillhandahållits.
 8. Vinnarna måste ta emot priset och tillhandahålla all information som krävs för att boka priset inom sju (7) dagar från att de kontaktats via e-post. Om en vinnare inte svarar inom den här tidsramen eller avböjer från att ta emot priset förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda en annan deltagare priset. Den nya vinnaren kan komma att ha kortare tid på sig att svara än den första vinnaren.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera en vinnare i händelse av att han eller hon inte svarar, avböjer från att ta emot priset eller svarar först efter att sju (7) dagar har passerat. Om en vinnare blir diskvalificerad förbehåller sig arrangören rätten att dela ut priset till en ny vinnare som väljs ut på samma sätt. Om ingen vinnare skulle svara för att ta emot priset förbehåller sig arrangören rätten att inte dela ut det priset över huvud taget.

 10. Vinnaren är ansvarig för att betala eventuella skatter som måste betalas för att ta emot priset eller som uppkommer till följd av att han eller hon tar emot priset.
 11. Arrangören tar inget ansvar för bidrag eller anspråk som har feladresserats, gått förlorade, blivit försenade eller skadats i samband med leverans till eller från arrangören till följd av datorfel, virus, buggar, förseningar eller någon annan anledning. Arrangören är inte ansvarig för eventuell inkorrekt eller felaktig information som deltagaren tillhandahåller till arrangören i sitt bidrag.
 12. Inga andra prisalternativ erbjuds. Inga kontanta prisalternativ erbjuds, såvida inget annat avtalas med arrangören. Om det utlovade priset inte längre är tillgängligt på grund av omständigheter bortom arrangörens kontroll, förbehåller sig arrangören rätten att ersätta priset med ett alternativt pris av motsvarande eller högre värde. Priserna kommer endast att delas ut direkt till vinnarna, såvida inget annat skriftligen avtalas med arrangören.
 13. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, ska vinnarna frigöra arrangören och dess dotterbolag, partner och medarbetare från allt ansvar samt alla anspråk, krav och grunder för talan gällande personskada och/eller skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med den här kampanjen, med undantag för händelser till följd av försummelse från arrangörens eller dess dotterbolags, partners och medarbetares sida.
 14. Vinnaren är ansvarig för alla nödvändiga visum, vaccinationer, pass, ytterligare försäkringskostnader och andra eventuella tillkommande utgifter, då det inte ingår i priset.
 15. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, ska varken arrangören eller dess moderbolag, anslutna företag eller dotterbolag hållas ansvariga för någon typ av förlust eller skada som har orsakats av eller uppkommit till följd av deltagande i kampanjen eller användning av kampanjpriset.
 16. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, är arrangörens beslut gällande alla kampanjfrågor slutgiltiga och icke diskuterbara. I händelse av juridisk tvist kommer domstolen att fungera som slutlig skiljedomare.
 17. Genom att delta i kampanjen godkänner du dessa villkor och är fullständigt bunden av samtliga regler.
 18. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta eller diskvalificera alla bidrag eller deltagare som arrangören anser bryter mot dessa villkor eller kampanjens andemening.
 19. Genom att skicka in material via kampanjen licensierar och beviljar du arrangören, dess dotterbolag och underlicenstagare en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, världsomfattande, oåterkallelig och underlicensierbar rättighet att använda, mångfaldiga, modifiera, anpassa, offentliggöra och visa sådant innehåll i valfritt medium i valfritt syfte, utan kompensation, begränsning av användning, tillskrivning eller ansvar, såvida inte arrangören meddelar något annat. Du samtycker till att inte hävda några ideella rättigheter gällande sådan användning, där de ideella rättigheterna till innehållet är dina att hävda. Du garanterar att du har fullständig befogenhet att bevilja dessa rättigheter.
 20. I händelse av omständigheter bortom arrangörens rimliga kontroll eller andra händelser där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (mänskligt eller tekniskt) påverkar eller kan påverka den här kampanjen eller tilldelningen av priser, och endast där omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig arrangören rätten att när som helst avbryta eller ändra kampanjen eller dessa villkor, men kommer alltid att sträva efter att minimera inverkan på deltagarna för att undvika onödig besvikelse.
 21. Varje bidrag måste skickas in av den specifika person som deltar i kampanjen. Stora antal bidrag som köpts eller kommer från konsumentgrupper eller tredje parter kommer inte att accepteras. Ofullständiga eller felaktiga bidrag, bidrag som skickats in med hjälp av makron eller andra automatiserade medel samt bidrag som inte uppfyller kraven i dessa villkor i sin helhet kommer att diskvalificeras och kommer inte att räknas. Om det visar sig att en deltagare använder en eller flera datorer för att kringgå detta villkor genom att till exempel använda robotar, engångs-e-postadresser, skript eller s.k. ”brute force”, eller döljer sin identitet genom att manipulera IP-adresser, använda andra identiteter än sin egen eller andra automatiserade medel för att öka deltagarens antal bidrag i kampanjen på ett sätt som inte överensstämmer med kampanjreglerna, ska deltagarens bidrag diskvalificeras och eventuellt pris som har tilldelats ska ogiltigförklaras.

All information som samlas in om deltagare i samband med den här kampanjen kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen och kommer endast att användas av Arvid Nordquist HAB i samband med kampanjen. https://www.arvidnordquist.se/om-arvid-nordquist/personuppgiftspolicy

 

 1. De bilder som används i samband med den här kampanjen och priset är endast avsedda som exempel och återspeglar kanske inte verkligheten.
 2. De här villkoren ska regleras av de aktuella ländernas lagstiftning och deltagarna ska omfattas av domstolens exklusiva behörighet i de aktuella länderna.

 

Kontakt

Kontakta ansvarig person på Arvid Nordquist vid eventuella frågor om tävlingen:

linnea.hansson@arvidnordquist.se