Certifieringsguide

Certifieringsguide

Det är inte bara volymen av certifierade varor som har ökat på senaste år, utan även mängden certifieringar. För att tydliggöra vad några märkningar står för och vad de innefattar har vi låtit en extern part gå igenom kriterier och bakgrund till de vanligaste märkningarna.

Vi vill visa på likheter och skillnader mellan de märkningar som finns på marknaden. De initiativ Arvid Nordquist idag stöder, genom att köpa produkter/råvaror med respektive märkning, anser vi håller hög standard och är trovärdiga. Att göra en i alla avseenden rättvis jämförelse är nästan omöjligt då gränserna kan vara svårtolkade och certifieringarna verkar på olika marknader och har olika syften. I genomgången har vi använt kriterierna för State of Sustainability Initiatives. Som faktaunderlag har vi använt flera källor men mycket vilar på SSI/Entwined’s rapport ”The State of Sustainability Review 2014” och på de olika certifieringsorganens egna dokumentation och standarder.

Vi har analyserat varje märkning för att se hur höga krav de innefattar gällande respektive kriterie. Vi har fokuserat på de områden som vi anser är extra viktiga och betydelsefulla för att få en hållbar, rättvis och etisk produktion som bidrar till fattigdomsminskning. Däribland mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, genusfrågor, levnadslön, biologisk mångfald, klimat och bekämpningsmedelsanvändning. Vi har valt att ha en ”strängare” inställning genom att lyfta de initiativ som ställer ”skall-krav” framför de som rekommenderar eller har flera olika nivåer.

Vår analys finns sammanställd i en certifieringsguide som du hittar här.

En genomgång av analyserade kriterier finns här.