ARVID NORDQUIST - Sveriges första kafferosteri som drivs med förnybar energi

I Maj 2016 ingick Arvid Nordquist HAB och Stockholm Gas avtal som möjliggör det första kafferosteriet i Sverige drivet på förnybar energi, biogas. Från och med första kvartalet 2017 levererar Stockholm Gas biogas till våra rostmaskiner i Solna.  Klimatpåverkan kommer på årsbasis att minska med 1 100 ton CO2e vilket motsvarande utsläpp från hela 7 miljoner km bilkörning. Samtidigt minskas antalet transporter till rosteriet med ca 5 lastbilar per vecka.

Arvid Nordquist har länge använt sig av fossilfri el, värme och kyla men användningen av gasol i rostmaskinerna har återstått. Det har varit en utmaning att hitta en lösning att rosta kaffe med fossilfritt bränsle då infrastrukturen inte riktigt funnits på plats. Gasnätet Stockholm bygger nu ut en ledning från gasnätet till Arvid Nordquist och på så sätt blir det möjligt med rostade kaffebönor på biogas i Solna. Varje anslutning med biogas som görs till gasnätet bidrar till förverkligandet av den hållbara staden.

Arvid Nordquist är stolta över att bli det första kafferosteriet i Sverige som drivs på förnybar energi. Vårt rosteri är både kvalitets- och miljöcertifierat och vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Vårt mål var att 50 procent av vår verksamhet ska vara förnybar år 2020. Med övergången till biogas för rostmaskinerna kommer 76 procent av kaffeverksamheten drivas av förnybar energi redan under 2017, det är en milstople i vårt hållbarhetsarbete. Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, icke-fossil energikälla. Biogasen behöver ingen lagring och inga transporter, då leveransen sker direkt via gasledningar och inte via vägtransport. Biogas minskar utsläppen av koldioxid med mellan 85-96% procent jämfört med fossil gasol. Förnybar biogas ger därmed ett bränsle med väsentligt lägre miljöpåverkan. Eftersom Arvid Nordquist är ett livsmedelsföretag är det passande att vi tar ansvar för matens restprodukter och delvis sluter kretsloppet med att basera vårt rosteri på biogas. Genom detta steg med lokalt producerad biogas bidrar vi till en alltmer cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen.

Kvalitet och smakupplevelsen är idag inte begränsad till smaklökarna på tungan eller dofterna vi känner. Kvalitet innebär förr oss även att ta ansvar för miljö och människa i hela värdekedjan. Sedan sommaren 2014 har Arvid Nordquist kafferosteri levererat 100 procent hållbart certifierat kaffe i syfte att ta hänsyn till människa och miljö i odlingsledet, det är vi ensamma om i Norden. Vårt kaffe är certifierat av antingen UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance eller KRAV. Vi betalar en extra premie som investeras i bättre arbetsvilkor, arbetsmiljö, miljöhänsyn och kvalitetsförbättring hos odlaren. För den klimatpåverkan som fortfarande återstår i hela vår värdekedja klimatkompenserar vi genom trädplantering i kaffeodlande länder. Träden binder CO2, skyddar marken mot torka och erosion samt bidrar till fattigdomsbekämpning. Det är vi också ensamma om i Norden. 

 

På bilden från vänster:

Maria Ryäng Försäljningsansvarig Stockholm Gas, Renée Josefsson VD Stockholm Gas, Anders Nordquist VD Arvid Nordquist HAB, Cecilia Hedqvist VD Gasnätet Stockholm AB.