Hur bidrar vår trädplantering till FN’s Utvecklingsmål?

Arvid Nordquist klimatkompenserar till 100%, hela vägen från odling till våra kunders lager, genom trädplantering i underutvecklade länder som också producerar kaffe. Arvid Nordquist åtagande är än så länge unikt. Kanske kommer andra företag följa vårt initiativ kommande år. Att bekämpa klimatförändringar och fattigdom är nämligen huvuddragen i FN:s nya utvecklingsmål, något som också är hela syftet med vår trädplantering.

FN’s utvecklingsmål är de mål som FN’s medlemsstater kommit överens om för att göra vår värld bättre. Utvecklingsmålen omfattar åtaganden om att bekämpa fattigdom och hunger, förbättra hälsa och utbildning, göra städer mer hållbara, bekämpa klimatförändringarna och skydda hav och skogar. För att göra detta krävs stora investeringar från alla i samhället, både stat, privat sektor och organisationer. 

Genom vår klimatkompensation bidrar Arvid Nordquist med flera miljoner kronor till trädplantering enligt Plan Vivo standarden. Standarden är utformad för småjordbrukare i syfte att säkerställa att projekten bidrar till att motverka klimatförändringar, bevara biologisk mångfald, tjäna lokala behov och lindra fattigdomen på landsbygden i underutvecklade områden. Arvid Nordquist trädplantering bidrar därför till flera av FN’s utvecklingsmål.

 

          Mål 1: Minskad fattigdom

Plan Vivo fokuserar på samarbete med småjordbrukare och finns i samhällen dit många inte når. Bönderna får lön för att tillhandahålla och skydda ekosystemtjänster så som trädplantering, skyddande av skog och vattendrag. På längre sikt bidrar projekten genom att bygga kompetens och utveckla nya industrigrenar i deltagande samhällen.

 

           Mål 2: Tryggad livsmedelsförsörjning 

I Plan Vivo projekt får bönderna utbildning i utformning av förvaltningsplan som säkerställer långsiktig överlevnad av trädslag utan att äventyra familjelivsmedelsförsörjningen, dvs  plantering av träd som både tillfredsställer klimatbehov och behovet av ved tillsammans med odling av livsmedel med hänsyn tagen till klimatförändringar.

 

          Mål 7: Prisvärd och hållbar energi  

De förvaltningsplaner som är en förutsättning för att sälja Plan Vivo klimtkompensationscertifikat innehåller alltid en plan för hur de planterande bönderna ska sköta sin energiförsörjning. Det innebär att planen innehåller både plantering av träd som tillfredsställer klimatbehov och behovet av ved. Plan Vivo tillhandahåller också stöd för att växla över till mer energieffektiva spisar. I arvid Nordquist trädplanteringsprojekt i Nicaragua har man även investerat i bio-kol tillverkning. 

 

         Mål 8: Tillväxt och sysselsättning   

Plan Vivo projekt som säljer ekosystemtjänster finanisierat av klimatkompensationscertifikat skapar en ny tjänstesektor och nya arbetstillfällen, många gånger i samhällen dit andra inte når. På längre sikt skapas också en ny industrigren i och med att träden kan avverkas när de uppfyllt sitt klimatlöfte så länge som nyplantering sker, dvs ett modernt skogsbruk. Projekten leder också till kunskapsöverföring vilket utvecklar både individer och samhälle.

 

           Mål 13: Bekämpa klimatförändringar    

Förutom att bidra till att motverka klimatförändringarna bidrar Plan Vivo projekten till att hjälpa samhällen att bygga motståndskraft och anpassningsförmåga i ett förändrat klimat.

 

          Mål 15: Skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen    

Förvaltningsplanerna som ligger till grund för godkända Plan Vivo projekt har en balans mellan odling av mat och plantering av träd och andra ekosystemtjänster som tex skyddande av skog och vattendrag. Det är endast tillåtet att plantera arter som är naturliga för det aktuella geografiska området. I Arvid Nordquist trädplanteringsprojekt i Nicaragua har man spårat över 70 arter i återbeskogningsprojektet, arter som nu säkrats för framtiden. Tack vare träden, skuggan och markväxter som återkommit har den biologiska mångfalden ökat.

 

         Mål 17: Partnerskap för genomförande     

Formen för klimatkompensation som Plan Vivo erbjuder sammankopplar klimatkompenserande företag med småjordbrukare i underutvecklade områden, och erbjuder dem att sälja en ny typ av tjänst. En direkt länk mellan köpare och säljare utan statlig inblandning som kan spela en större roll för att uppfylla FN hållbarhetsmål om verksamheten skalas upp och fler företag väljer att klimatkompensera.

Läs gärna mer om vårt arbete i Nicaragua här