ARVID NORDQUISTS

UPPFÖRANDEKOD

Cook decorating a plate and putting the ultimate touches - focus on foreground

Arvid Nordquist HAB:s uppförandekod syftar till att definiera de värderingar och principer som vägleder oss i vår verksamhet.

Arvid Nordquist stödjer sig på den uppförandekod som utvecklats av Amfori/BSCI, Business Social Compliance Initiative. Det innebär att Arvid Nordquist ska leva upp till de krav som BSCI ställer men också att vi ställer samma krav på våra samarbetspartners och underleverantörer. Vi har också ett ansvar att säkerställa att uppförandekoden följs. Det gör vi genom riskbedömningar och kontroll över hur våra leverantörer och samarbetspartners säkerställer att koden efterlevs. Produktion i länder med hög risk för ohållbara arbets- och miljömetoder säkras bäst genom revideringar i enlighet med BSCI, Sedex, Fairtrade, Rainforest Alliance eller annat system som täcker in de delar som adresseras i vår uppförandekod.

Vår uppförandekod omfattar Amfori BSCI:s 13 principer som du kan läsa mer om i länk nedan.

För Arvid Nordquist HAB är ansvar för miljö i värdekedjan lika viktigt som hänsyn till människan. Vi har motsvarande förväntningar på våra samarbetspartners och deras underleverantörer och har därför kompletterat vår uppförandekod.

Vi förväntar och verkar för ett öppet och transparent samarbete, att våra partners och deras underleverantörer ska ha ett aktivt miljöarbete som överträffar lagstadgade krav och ett miljöledningssystem jämförbart med ISO 14001. Miljöarbetet bör adressera vår tids stora utmaningar så som:

  • Minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet
  • Minska användandet av oönskade kemikalier
  • Bevarandet av biologisk mångfald och minskad avskogning
  • Förbättrad jordhälsa
  • Begränsa användningen av vattenresurser
  • Behovet av energieffektiva och cirkulära förpackningar
  • Hållbar avfallshantering

Läs mer