NISSIN FOODS

En hållbar framtid

Nissin Foods är en av världen största producenter av ramen och sobanudlar. I miljöstrategin EARTH FOOD CHALLENGE 2030 fokuserar Nissin Foods på åtgärder för att minska sin påverkan på både klimatet och på begränsade naturresurser.

Earth-challenge.png

För att påskynda arbetet med att nå målen i EARTH FOOD CHALLENGE 2030 har de satt upp tre fokusområden:

Klimatet

 • Nissin Foods är ansluten till Science Based Targets Initiative (SBTi), vilket innebär att de har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål.
 • För att nå SBTi-målet har Nissin Foods börjat ställa om till förnybar el i alla produktionsanläggningar, inköp av råvaror med lägre klimatpåverkan och omställning till återvinningsbara förpackningar av förnybara råvaror.
 • Nissin Foods deltar i det internationella initiativet RE100, som syftar till att köpa 100% av den el som används i affärsverksamheten från förnybara energikällor.
 • De ställer också krav på att leverantörerna genomför åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Begränsade naturresurser

 • Alla produktionsanläggningar inom koncernen ska ha ett miljöledningssystem certifierat i enlighet med ISO 14001.
 • Nissin Foods har upprättat en policy för grön upphandling med fokus på inköp av råvaror med mindre miljöpåverkan och spårbarhet från råvara till färdig produkt. Policyn omfattar livsmedelssäkerhet och respekt för miljö och mänskliga rättigheter.
 • Företaget stödjer NDPE policyn (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) vilket innebär att all palmolja i Nissin Foods produkter är RSPO-certifierad, och därmed spårbar och verifierad av tredjepart.
 • Nissin Foods ställer krav på att bolagets leverantörer ska följa miljörelaterade lagar, förordningar och avtal och alla relevanta internationella standarder.

Mänskliga rättigheter

 • Nissin Foods stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact och International Labour Organisation’s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.
 • Företaget genomför kontinuerligt Human Rights Due Diligence och samverkar med lokalsamhällen för att åtgärda eventuell negativ påverkan från företagets verksamhet i hela värdekedjan.
 • Nissin Foods är också anslutna till SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) och Eco Vadis. Eco Vadis är en organisation som arbetar med att bedöma och granska företags hållbarhetsprestanda. Nissin Foods Europe erhöll en silvermedalj av Eco Vadis 2023.