SC Johnson

engagerar sig för
framtida generationer

Sedan SC Johnson – ett familjeföretag sedan fem generationer – grundades har de haft som ambitionen att göra världen till en bättre plats för framtida generationer. Inte bara genom att skapa ikoniska produkter av hög kvalitet utan också genom att arbeta för att hjälpa till att skapa en värld där människor kan frodas. De prioriterar därför initiativ som driver transformativ förändring inom miljö- och hälsofrågor.

SCJ_200px.png

För en mer hållbar värld

SC Johnson strävar efter en framtid med mindre plastavfall och mot en cirkulär ekonomi. Samtidigt vill de också hitta sätt att minska effekten av sin verksamhet och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Här är några höjdpunkter från deras senaste framsteg:

  • De globala utsläppen av växthusgaser har minskat med 66% sedan 2000.
  • Mer än en tredjedel av energianvändningen kommer från förnybara källor.
  • 22% av förpackningarna innehåller återvunnet material.
  • 55% av förpackningarna är återvinningsbara, återanvändningsbara eller komposterbara.
Läs mer: A More Sustainable World

För en hälsosammare värld

Som en av de största tillverkarna av insektsmedel, skadedjursbekämpning och rengöringsprodukter arbetar SC Johnson kontinuerligt mot en starkare och hälsosammare framtid. Det innebär att de bland annat arbetar för att minska myggburna sjukdomar och för att öka kunskapen inom hälsa runt om i världen.

Läs mer: A Healthier World

För en mer transparent värld

För SC Johnson kommer säkerheten först och senaste vetenskap är alltid vägledande i val av ingredienser. Varje ingrediens som används utvärderas för dess eventuella påverkan på hälsa och miljö, och kommuniceras öppet på deras produkter.

Läs mer: A More Transparent World

För en värld med fler möjligheter

SC Johnson samarbetar med olika organisationer för att stödja ungdomar, inspirera till innovation och bredda tillgången till läroverktyget STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Målsättningen är att stärka utvecklingen av lokala samhällen.

Läs mer: En värld med fler möjligheter

Mänskliga rättigheter

I mer än ett sekel har SC Johnson vägletts av vissa grundläggande principer så som integritet, ansvar och respekt. De har nolltoleranspolicy för människohandel och slaveri, och stödjer otvetydigt de mänskliga rättigheterna såväl för deras egen personal samt deras leverantörer. SC Johnsons uppförandekod för leverantörer specificerar kraven inom fyra nyckelområden: Mänskliga rättigheter och arbete, säkerhet, hälsa och miljö, hållbarhet och affärsetik.


SC Johnsons leverantörer måste hålla sig uppdaterade med bästa praxis och upprätthålla all dokumentation som krävs för att visa på efterlevnad av standarderna i uppförandekoden. De måste också underkasta sig de revisioner eller inspektioner som SC Johnson kräver, och intyga sin respektive efterlevnad av koden.


Tillsammans med interna processer och information som tillhandahålls av leverantörer samarbetar SC Johnson med Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) för att identifiera, bedöma och hantera eventuella sociala eller etiska risker i dess leveranskedja. Företaget använder oberoende, tredjepartsrevisionsbyråer för att utföra revisioner på plats, baserat på SEDEX Member Ethical Trade Audits protokoll med fyra pelare. SC Johnsons uppförandekod för leverantörer gör det möjligt att genomföra revisioner utan att meddela innan. Företaget erbjuder också en hotline för etik och efterlevnad 24/7 genom vilken problem kan rapporteras, inklusive anonymt om så önskas.


Läs mer