Vill du ha hjälp
med din kaffelösning?
Klicka här
X

Intresserad av nytt kaffe till din arbetsplats? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.


100% FN Mål

Hållbart certifierat bidrar till FN’s utvecklingsmål

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt. Relevant till viss del genom delmål 1.4 med mål att alla ska ha samma rätt till resurser och delmål 1.5 med mål att minska utsattas risk att exponeras för klimat- och miljökatastrofer.

 

2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning. Relevant till viss del genom delmål 5.1 om att motverka diskriminering, delmål 5.5 om jämställdhet på arbetsplatsen och delmål 5.6 om en jämställd representation på alla nivåer i samhället och på arbetsplatserna.

6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Relevant genom delmål 6.3 om förbättrad vattenkvalitet genom bland annat minskade föroreningar, delmålen 6.4 och 6.5 om hållbar förvaltning och användning av vattenresurserna.

8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla. Relevant genom det övergripande målet om hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla.

10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder. Relevant till viss del genom delmål 10.2 och 10.3 om att stärka och förbättra social och ekonomisk jämlikhet.

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Relevant genom det övergripande målet om hållbar konsumtion och produktion.

13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter. Relevant genom det övergripande målet om att bekämpa klimatförändringarna.

15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Relevant genom det övergripande målet om att bromsa och vända markförstöring och hejda förlust av biologisk mångfald.

17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Relevant till viss del genom delmålen som behandlar kapacitetsbyggande, handel och partnerskap.