HUR GÅR KLIMATBERÄKNINGEN TILL?

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

Hur går klimatberäkningen till?

För att beräkna de växthusgasutsläpp som Arvid Nordquist kaffe förorsakar har vi anlitat miljökonsultbolagen Zero Mission & CNG (Climate Neutral Group). Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling till butikshylla. Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.

-Koldioxid

-Metan

-Lustgas

-HFC

-PFC

-Svavelhexafluorid

Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras relativa påverkan på klimatet. De modeller som används som beräkningsunderlag är; 

-Greenhouse Gas Protocol

-ISO 14064

-EPD

-PAS2050

-PAS 2060

Sekundärdata har använts för beräkning av utsläpp kopplat till kaffets olika ursprungsländer (LUC, odling & milling) och primärdata för resterande delar i värdekedjan så som intransport, förpackning, rostning, malning, distribution och end life.

Vi kompenserar Arvid Nordquist kaffes alla växthusgasutsläpp från odling till butikshylla/återförsäljare genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

En till två gånger om året köper Arvid Nordquist klimatkompensation som täcker prognosen av kaffeförsäljningen det kommande året. Baserat på utfallet av försäljningen kompletteras köpet efterföljande halvår. Klimatkompensationen Arvid Nordquist köper annulleras av ZeroMission i offentliga register. I tabellen nedan framgår hur många ton Arvid Nordquist kompenserat för varje år och vilket serienummer som är kopplat till kompensationen.

Här kan du se alla klimatkompensationscertifikat (pdf öppnas i nytt fönster)

Här kan du se de publicerade certifikaten på MarkIt.

 

Climate Neutral Group och ZeroMission

Arvid Nordquists klimatarbete sker i samarbete med miljökonsultbolagen ZeroMission och CNG.

CNG är vår samarbetspartner när det gäller beräkning av klimatavtryck och ZeroMission är vår samarbetspartner när det gäller klimatkompensation. För att säkerställa att klimatkompensationen håller vad den lovar görs bland annat projektbesök och revisioner på plats i de olika utvecklingsländerna där det finns projekt som ZeroMission är involverade i.

Utsläpp vi kompenserar för

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför genom hela värdekedjan. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat.

Läs mer här