HUR GÅR KLIMATBERÄKNINGEN TILL?

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

Hur går klimatberäkningen till?
För att beräkna de växthusgasutsläpp som Arvid Nordquist kaffe förorsakar har vi anlitat miljökonsultbolaget U&We. Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling till butikshylla. Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.

-Koldioxid
-Metan
-Lustgas
-HFC
-PFC
-Svavelhexafluorid

Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras relativa påverkan på klimatet. De modeller som används som beräkningsunderlag är;  

-Greenhouse Gas Protocol
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060

Specifika data har använts i mesta möjliga mån. I de fall där bönursprunget inte kan spåras till exakt farm, har utsläppsberäkningen för själva odlingsprocessen utgått från tillgänglig landsdata. Detta är i enlighet med ex. EPD-systemet*. Val av data har gjorts enligt försiktighetsprincipen, d.v.s. att beräknat utsläpp sannolikt är högre än verkligt.

Vi kompenserar Arvid Nordquist kaffes alla växthusgasutsläpp från odling till butikshylla/återförsäljare genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

Två gånger per år köper Arvid Nordquist klimatkompensation som täcker prognosen av kaffeförsäljningen det kommande halvåret. Baserat på utfallet av försäljningen kompletteras köpet efterföljande halvår. Klimatkompensationen Arvid Nordquist köper annulleras av ZeroMission i offentliga register. I tabellen nedan framgår hur många ton Arvid Nordquist kompenserat för varje år och vilket serienummer som är kopplat till kompensationen.

Här kan du se alla klimatkompensationscertifikat (pdf öppnas i nytt fönster)

Här kan du se de publicerade certifikaten på MarkIt.

 

* Miljövarudeklarationer (EPD), Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva miljöegenskaper hos produkter eller tjänster.

 

U&We och ZeroMission
Arvid Nordquists klimatarbete sker i samarbete med hållbarhetskonsulterna U&We och klimattjänstföretaget ZeroMission. De båda bolagen delar en gemensam vision om att skapa planetnytta tillsammans med sina kunder. 

U&We är vår samarbetspartner gällande beräkningar av klimatavtryck, och ZeroMission för klimatkompensationen. Båda bolagen vänder sig till företag och organisationer som vill ta en ledande position i klimatomställningen och som vill göra klimatsatsningen affärsdrivande. För att säkerställa att klimatkompensationen håller vad den lovar görs bland annat projektbesök och revisioner på plats i de olika utvecklingsländerna där det finns projekt som ZeroMission är involverade i.

Utsläpp vi kompenserar för

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför hela vägen ner på artikelnivå. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat.

Läs mer här