HUR GÅR KLIMATBERÄKNINGEN TILL?

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

För att beräkna de växthusgasutsläpp som Arvid Nordquist kaffe förorsakar har vi anlitat miljökonsultbolaget U&We. Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling till butikshylla. Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.

-Koldioxid
-Metan
-Lustgas
-HFC
-PFC
-Svavelhexafluorid

Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras relativa påverkan på klimatet. De modeller som används som beräkningsunderlag är;  

-Greenhouse Gas Protocol
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060

Specifika data har använts i mesta möjliga mån. I de fall där bönursprunget inte kan spåras till exakt farm, har utsläppsberäkningen för själva odlingsprocessen utgått från tillgänglig landsdata. Detta är i enlighet med ex. EPD-systemet*. Val av data har gjorts enligt försiktighetsprincipen, d.v.s. att beräknat utsläpp sannolikt är högre än verkligt.

Arvid Nordquist kaffes växthusgasutsläpp för respektive del i handelskedjan är:

Vi kompenserar Arvid Nordquist kaffes alla växthusgasutsläpp från odling till butikshylla/återförsäljare genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

Bekräftelse på beställd klimatkompensation (alla certifikat):

Certifikat 11461

Orderbekräftelse

Bekräftelse från Plan Vivo

Certifikat 11462

Certifikat 11577

ESCROW summary sept 2014

Här kan du se de publicerade certifikaten på MarkIt.

2011

Certifikat 2011 1000t CO2

2012

Certifikat 2012 50t CO2

Certifikat 2012 3838t CO2

Certifikat 2012 20000t CO2

2013

Certifikat 2013 2207t CO2

Certifikat 2013 4000t CO2

Certifikat 2013 7346t CO2

Certifikat 2013 10463t CO2

Certifikat 2013 11140t CO2

Certifikat 2013 5000t CO2

2014

Certifikat 2014 23213t CO2

2015

Certifikat 2015 25000t CO2

2016

Certifikat 2016 14902 CO2 

Certifikat 2016 6500 CO2

2017

Certifikat 2017 1425 CO2

 Certifikat 2017 1426 CO2

Certifikat 2017 1427 CO2

2018

Certifikat 2018 289t CO2

Certifikat 2018 120t CO2

Certifikat 2018 137t CO2

Certifikat 2018 403t CO2

Certifikat 2018 11 477t CO2

Certifikat 2018 4 742t CO2 

Certifikat 2018 5 419t CO2

Certifikat 2018 15 993t CO2

2019

Certifikat 2019 11 202t CO2

Certifikat 2019 5 794t CO2

Certifikat 2019 21 631t CO2

Certifikat 2019 15 426t CO2 

Certifikat 2019 5 696t CO2

Certifikat 2019 2 610t CO2

* Miljövarudeklarationer (EPD), Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva miljöegenskaper hos produkter eller tjänster.

U&We och ZeroMission

Arvid Nordquists klimatarbete sker i samarbete med hållbarhetskonsulterna U&We och klimattjänstföretaget ZeroMission. De båda bolagen delar en gemensam vision om att skapa planetnytta tillsammans med sina kunder. 

U&We är vår samarbetspartner gällande beräkningar av klimatavtryck, och ZeroMission för klimatkompensationen. Båda bolagen vänder sig till företag och organisationer som vill ta en ledande position i klimatomställningen och som vill göra klimatsatsningen affärsdrivande. För att säkerställa att klimatkompensationen håller vad den lovar görs bland annat projektbesök och revisioner på plats i de olika utvecklingsländerna där det finns projekt som ZeroMission är involverade i.

Utsläpp vi kompenserar för

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför hela vägen ner på artikelnivå. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Läs mer här