100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

Vi bryr oss om vår planet

Produktionen av kaffe medför CO2e utsläpp hela vägen från odling till att det konsumeras. Vi på Arvid Nordquist Kafferosteri arbetar aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. För de utsläpp vi ännu inte kommer åt klimatkompenserar vi genom trädplantering i kaffeodlande länder. 

klimatkompensation

100% KLIMATKOMPENSERAT

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför genom hela värdekedjan. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

Se klimatkompensationscertifikaten här

TRÄDPLANTERING

Att plantera träd är ett av många sätt att kompensera växthus-gasutsläpp. Ett medelstort träd absorberar hundratals kilo CO2 under sin livstid. Att plantera träd är därför ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet. Träden bidrar också till ett bättre mikroklimat där de står och den biologiska mångfalden gynnas runt trädplanteringarna.

Läs mer om trädplantering i Nicarargua

BÅDE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Träd förbättrar även jordmånen, vattentillgången samt växt- och djurlivet i området, och ger nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Att plantera träd och reducera avskogning anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att kämpa mot växthuseffekten. Läs mer om hållbar markanvändning i Etiopien

UTSLÄPP VI KOMPENSERAR FÖR