Hållbara certifieringar

Allt kaffe från Arvid Nordquist är 100 % hållbart certifierat. Dessa certifieringar garanterar att hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används för hela kaffesortimentet.

Arvid Nordquist bassortiment innehåller till 90 % kaffebönor som är certifierade av Rainforest Alliance. Övriga 10 % är en kombination av Fairtrade, Organic och Rainforest Alliance. Så vad betyder då dessa certifieringar? 

 

Fairtrade

Fairtrade verkar för att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. De verkar dessutom för långsiktiga handelsavtal som ska ge trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Fairtrade-kriterierna vill även främja demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Fairtrade främjar ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Barnarbete och diskriminering motverkas. Fairtrade vänder sig till odlare (enskilda individer eller familjer) som livnär sig på småskaligt jordbruk och som har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform. Tredjepartskontrollerna utförs av Flocert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. https://fairtrade.se/

 

 Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Rainforest Alliance verkar för de största hoten mot miljön: avverkning, expanderande jordbruk, boskapsuppfödning och turism. Odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance är förbjudna att skövla sina skogar. De ska i stället minska utsläppen av växthusgaser och öka mängden kol som lagras i odlingen, genom att arbeta för välmående jordar, skydda inhemska ekosystem och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier. Rainforest Alliance och deras samarbetspartners tillhandahåller verktyg och kunskaper till jord- och skogsbrukarna för att hjälpa dem att förvalta naturresurserna. Rainforest Alliance-certifierade jord- och skogsbruk skyddar natur, djurliv och ekosystem. De anställda får anständiga löner, bra bostäder och Rainforest Alliance verkar även för att skapa tillgång till hälsovård och utbildning. https://www.rainforest-alliance.org/

På grund av störningar i leveranskedjan går det för tillfället inte att få tag på tillräckligt med certifierat kaffe för våra Rainforest Alliance-certifierade produkter. Det innebär att produkterna just nu kan innehålla mindre Rainforest Alliance-certifierat kaffe än vad som krävs för användning av Rainforest Alliance-märket. Så fort försörjningsbristen är löst kommer produkterna återigen innehålla Rainforest Alliance-certifierat kaffe på den nivå som krävs. Mer information hittar du här.

 

KRAV

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVs målsättning är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. Strävan är att i alla led (produktion, förädling, distribution, etc) visa omsorg för naturliga förlopp och beteenden, ekosystemet, den biologiska och genetiska mångfalden. Odlarna ska minimera användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke förnybara naturresurser, liksom utsläpp av föroreningar. Inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får användas. Jordbrukaren och övriga som är verksamma i produktionen ska även ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet.
https://www.krav.se/

 

 EU-ekologiskt

EU-lövet eller EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. Den visar att produkten är i full överensstämmelse med de villkor och bestämmelser som fastställts av den Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. För bearbetade produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna är odlade ekologiskt. Symbolen garanterar att:

  • Produkten är odlad utan bekämpningsmedel och konstgödsel
  • Naturskydd har beaktats under produktionen
  • Produkterna tillverkas på ett hållbart sätt
  • GMO inte har använts för produkten
  • Kontrollbesök genomförs en gång per år hos odlare och tillverkare av produkten

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_sv

 

4C

4C (Common Code for Coffee Community) är en internationellt erkänd hållbarhetsstandard inom kaffesektorn som arbetar för en hållbar värdekedja kopplat till socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. 4C arbetar med att skapa praktiska lösningar för att skydda miljön, för att säkra mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor samt att säkerställa hållbar försörjning. 4C är tredjepartskontrollerade vilket innebär att en opartisk och oberoende aktör säkerställer att kriterierna som certifieringen innehåller uppfylls i de olika dimensionerna; sociala, ekonomiska och miljömässiga, allt för att etablera en tillförlitlig och hållbar värdekedja.

https://www.4c-services.org/

 

Certifieringsguiden

Fler och fler kaffeprodukter på marknaden har olika märkningar. För att tydliggöra vad märkningarna står för och vad de innefattar har vi låtit en extern part gå igenom kriterier och bakgrund till de vanligaste märkningarna. Att göra en i alla avseenden rättvis jämförelse är nästan omöjligt då gränserna kan vara svårtolkade och certifieringarna har olika syften.

Vi har fokuserat på de områden som vi anser är extra viktiga och betydelsefulla för att få en hållbar, rättvis och etisk produktion som bidrar till fattigdomsminskning. Vi har valt att ha en ”strängare” inställning genom att lyfta de initiativ som ställer ”skall-krav” framför de som rekommenderar eller har flera olika nivåer.

Vår analys finns sammanställd i en certifieringsguide. Vi har använt kriterierna för State of Sustainability Initiatives.

Om du vill läsa hela vår hållbarhetsrapport så hittar du den här.