VI BRYR OSS OM VÅR PLANET

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

ODLING

 

Odlingen står för den största delen av kaffets klimatpåverkan. Vid odlingen sker klimatpåverkan genom den energi som används och från konstgödsel vars framställning påverkar klimatet. 

 • Vi använder oss uteslutande av kaffe från hållbarhetscertifierade odlare där påverkan på miljö minimeras. Odlarna är certifierade av UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade och/eller EU-ekologiskt/KRAV.
 • Vi beräknar klimatpåverkan från varje enskild kaffefarm och hela vägen ut till enskild artikel i syfte att styra böninnehållet till farmer där klimatpåverkan är mindre.
 • Vi ska öka volymen av ekologiskt odlat kaffe

UTSLÄPP CO2E: 2,15 KG ANDEL AV TOTAL: 52%

 

MILLING

 

När man processar kaffe med den tvättade metoden avlägsnas skal och fruktkött i en så kallad ”pulper” (en trumma som fungerar likt en centrifug). Därefter läggs bönorna ut i vattenfyllda bassänger och det naturliga mucilagret fermenteras bort tack vare kontakten med vattnet. Därefter tvättas kaffet ytterligare en gång med rent vatten. Vi använder också metoden Natural där kaffet soltorkas med fruktköttet på och sedan tas skal och torkat fruktkött bort utan användning av vatten. Då beräknas enbart energiåtgången för den vattenfria pulpern.

 • Vi beräknar klimatpåverkan från varje enskild kaffefarm och hela vägen ut till enskild artikel i syfte att styra böninnehållet till farmen där klimatpåverkan är mindre
 • Hållbart certifierade kaffefarmer har krav på sig att optimera användningen av vatten för att minska slöseri
 • Certifierade farmer renar sitt vatten så att det kan återanvändas
 • Certifierade farmer arbetar med att minska sin energianvändning
 • UTZ certifierade farmer arbetar med att återanvända fruktköttet som naturligt gödsel, marktäckare och till biogasanläggningar i syfte att övergå till förnyelsebara energikällor

UTSLÄPP CO2E: 1,57 KG ANDEL AV TOTAL: 38%

 

TRANSPORT TILL ROSTERI

Transporten av Arvid Nordquist råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige. Majoriteten av transporterna går med båt hela vägen till Stockholm och därefter en kort sträcka med lastbil till Arvid Nordquist kafferosteri i Solna. Vissa transporter går till Göteborg och därifrån med tåg till Stockholm. Hela 98 % av transporterna sker med båt och 2 % med tåg. Arvid Nordquist ska:

 • arbeta för att minska andelen råkaffeleveranser på säck
 • granska och ställa krav på våra transportleverantörer så att miljöbästa bränsle och transportsätt alltid används för våra intransporter

UTSLÄPP CO2E: 0,25 KG ANDEL AV TOTAL: 6%

 

ROSTERI

 

Vid rosteriet sker en klimatpåverkan genom den energi som används i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gasol (upphettning av rostmaskin), användning av ren koldioxid (skyddsgas för kaffet) samt genom förbrukning av kontorsmaterial. Arvid Nordquists rosteri är sedan 2003 miljö- och kvalitetscertifierat i enlighet med ISO 14001 och 22000 och arbetar löpande för att utveckla sitt miljöarbete mot en minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi har under flera år arbetat för att minska vår energiförbrukning och genomfört ett antal åtgärder, bland andra byte till lågenergilampor, optimering av ventilationens drifttider, installation av värmeväxlare, tidsstyrning av belysning, uppgraderad serverhall. Vi använder oss av elleverantörer som använder sig av vind- och vattenkraft samt fjärrvärme och fjärrkyla som drivs av biobränsle med låga växthusgasutsläpp. Energiförbrukningen ska minskas genom att:

 • Arvid Nordquists huvudsakliga leverantörer ska ha systematiskt miljöarbete och vi verkar för att de ska införa certifierat miljöledningssystem. Vi prioriterar leverantörer med klimatmål och dokumenterar leverantörernas miljö-, klimat-och CSR-arbete genom leverantörsbedömningar minst vart tredje år.
 • Arvid Nordquist följer noga utvecklingen på energimarknaden och strävar efter att övergå till fossilfria energislag för rosteridriften när sådana på ett rimligt vis finns tillgängliga. Målet är att minst 50% av verksamheten ska vara fossilfri år 2020.
 • Vi arbetar systematiskt för att sänka energiförbrukningen för serverhantering, skrivare och kopiatorer.
 • Klimatpåverkan från våra tjänstebilar ska på en femårsperiod minska med 25 %.

UTSLÄPP CO2E: 0,12 KG ANDEL AV TOTAL: 3%

 

TRANSPORT TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

 

Arvid Nordquist kaffe distribueras från rosteri till lager och vidare till återförsäljare och butik med hjälp av lastbil. Arvid Nordquists distributör är miljöcertifierad och har långsiktiga mål för att minska sin klimatpåverkan.

UTSLÄPP CO2E: 0,04 KG ANDEL AV TOTAL: 1%

 

4,13 kg CO2e totalt utsläpp / kg rostat kaffe

 

Varför trädplantering?

Träd förbättrar även jordmånen, vattentillgången samt växt- och djurlivet i området, och ger nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Att plantera träd och reducera avskogning anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att kämpa mot växthuseffekten. Ökat skogsbestånd har positiv klimatpåverkan, förbättrar jordmån och vattentillgång samt bidrar till ökat växt- och djurliv. Det ger också nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Såhär går det till..