VI BRYR OSS OM VÅR PLANET

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

LAND USE CHANGE (LUC)

Vid övergången till 100 procent hållbart certifierat kaffe 2014 minskade risken för avskogning kopplat till vår kaffeproduktion avsevärt.

Ingen avskogning och ekosystemomvandling har gjorts sedan 2014 kopplat till allt rainforest certifierat kaffe.

LUC betyder land use chage och står för förändringar i markens användning där kaffe och andra grödor odlas. LUC står för en av de största orsakerna till globala koldioxidutsläppen. Exempel på LUC är avverkning av skogsmark eller omvandling av betesmarker för att öka arealen åkermark för planering av en gröda.

UTSLÄPP CO2E: 28,5%

 

ODLING & MILLING

Odling och milling står för den största delen av kaffets klimatpåverkan.

Vid odlingen sker klimatpåverkan genom den energi som används och från konstgödsel vars framställning påverkar klimatet. Men också utsläpp från bränsleanvändning till tex konstbevattning. 

 • vi använder oss uteslutande av kaffe från hållbarhetscertifierade odlare där påverkan på miljö minimeras. Odlarna är certifierade av Rainforest Alliance, Fairtrade och/eller EU-ekologiskt/KRAV.
 • vi ska öka volymen av ekologiskt odlat kaffe

När man processar kaffe med den tvättade metoden avlägsnas skal och fruktkött i en så kallad ”pulper” (en trumma som fungerar likt en centrifug). Därefter läggs bönorna ut i vattenfyllda bassänger och det naturliga mucilagret fermenteras bort tack vare kontakten med vattnet. Därefter tvättas kaffet ytterligare en gång med rent vatten. Vi använder också metoden Natural där kaffet soltorkas med fruktköttet på och sedan tas skal och torkat fruktkött bort utan användning av vatten. Då beräknas enbart energiåtgången för den vattenfria pulpern.

 • vi beräknar klimatpåverkan från varje enskild kaffefarm och hela vägen ut till enskild artikel i syfte att styra böninnehållet till farmen där klimatpåverkan är mindre
 • hållbart certifierade kaffefarmer har krav på sig att optimera användningen av vatten för att minska slöseri
 • certifierade farmer renar sitt vatten så att det kan återanvändas
 • certifierade farmer arbetar med att minska sin energianvändning
 • rainforest certifierade farmer arbetar med att återanvända fruktköttet som naturligt gödsel, marktäckare och till biogasanläggningar i syfte att övergå till förnyelsebara energikällor

UTSLÄPP CO2E: 57,8%

 

TRANSPORT

Transporten av Arvid Nordquist råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige. Majoriteten av transporterna går med båt hela vägen till Stockholm och därefter en kort sträcka med lastbil till Arvid Nordquist kafferosteri i Solna. Vissa transporter går till Göteborg och därifrån med tåg till Stockholm.

Arvid Nordquist kaffe distribueras från rosteri till lager och vidare till återförsäljare och butik med hjälp av lastbil. Arvid Nordquists distributör är miljöcertifierad och har långsiktiga mål för att minska sin klimatpåverkan.

Arvid Nordquist ska:

 • arbeta för att minska andelen råkaffeleveranser på säck
 • granska och ställa krav på våra transportleverantörer så att miljöbästa bränsle och transportsätt alltid används för våra intransporter

UTSLÄPP CO2E: 6,3%

 

FÖRPACKNING

Kaffepaketen görs idag av 100 % växtbaserat material.

Genom att använda finsk tallolja, gjord på restprodukter av skogsindustrin, har Arvid Nordquist minskat förpackningsmaterialets klimatavtryck med över hälften jämfört med tidigare fossilbaserade förpackning. Detta är möjligt genom en massbalanslösning där förpackningsleverantören byter ut motsvarande mängd fossil olja mot tallolja i sin övergripande produktion. Massbalanslösningen är ISCC certifierad och tredjeparts kontrollerad.

För leverans av kaffe krävs även andra emballage så som toppark, transportplast och plast runt pallar för att hålla kaffepaketen på plats under leverans.

 • Topparken är nu gjorda av 90 % återvunnen plast
 • Transportplasten är gjord av 40 % återvunnen plast
 • Sträckfilm runt pallarna är nu gjorda av 50 % växtbaserad plast

UTSLÄPP CO2E: 5,1%

 

ROSTERI

Sedan 2017 rostas allt Arvid Nordquist kaffe med biogas och produktionen använder enbart vind- och vattenbaserad el och energianvändning, märkt med “Bra miljöval”. Tack vare detta har klimatpåverkan på årsbasis minskat med 1 100 ton CO2e, motsvarande utsläpp från sju miljoner km bilkörning.

 • 100 % fossilfritt rosteri sedan 2017 (95% vattenkraft, 5 % vindkraft, certifierad med BRA miljöval)
 • 100% biogas för rostning, där Arvid Nordquist var första kafferosteriet i Sverige
 • fjärrvärme & kyla från Norrenergi och certifierad med Bra Miljöval.
 • sedan 2003 är vi certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 och livsmedelssäkerhetsstandarden FSSC22000. Vi arbetar löpande för att utveckla vårt miljöarbete mot en minskad miljö- och klimatpåverkan.

UTSLÄPP CO2E: 0,5%

 

END LIFE

Att ta hand om de material som används i produktion och möjliggöra återvinning av kaffeförpackningen är något vi arbetar för.

 • allt kaffeplastlaminat går till förbränning.
 • mål att ha en helt återvinningsbar förpackning 2025

UTSLÄPP CO2E: 1,8%

3,59 KG CO2E TOTALT UTSLÄPP / KG ROSTAT KAFFE

 

Varför trädplantering?

Träd förbättrar även jordmånen, vattentillgången samt växt- och djurlivet i området, och ger nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Att plantera träd och reducera avskogning anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att kämpa mot växthuseffekten. Ökat skogsbestånd har positiv klimatpåverkan, förbättrar jordmån och vattentillgång samt bidrar till ökat växt- och djurliv. Det ger också nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Såhär går det till..