GROWN BY WOMEN

vi lyfter kvinnor och kvinnors arbete

vi lyfter kvinnor och kvinnors arbete

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden. Det är ett av FN:s utvecklingsmål och där hjälper vi till. Vårt kaffe AMIGAS görs av bönor från kaffeodlingar som drivs av kvinnor*. Genom att långsiktigt stödja dessa odlingar bidrar Arvid Nordquist till bättre levnadsförhållanden.

*Till minst 75%, beroende på utbud. 

AMIGAS GÖR SKILLNAD

Kvinnorna som arbetar på kaffefarmer har sällan tillgång till de resurser som behövs för att utveckla jordbruket och har därmed även det svårt att utveckla sina livsförhållanden. Många kvinnor blir ensamma på kaffeodlingarna, som änkor eller för att männen söker jobb i städerna. Om inte kvinnorna står som ägare för sin jordlott har de svårt att få tillgång till krediter, något som behövs för att till exempel kunna köpa gödsel och därigenom öka produktionen. Med Arvid Nordquist AMIGAS bidrar vi till att göra skillnad för framtiden och för kvinnors roll i kaffeodlandet.
70% av världens kaffe odlas på små familjejordbruk, ofta i länder med utbredd fattigdom. Kvinnor gör ofta en stor del av arbetet, men utan att få tillräckligt tillbaka för ett drägligt liv. Grown by women bidrar till att förbättra dessa kvinnors levnadsförhållanden.
Wilhelm Nordquist, Inköpsdirektör, Arvid Nordquist Kafferosteri

KAFFE FRÅN ODLINGAR SOM DRIVS AV KVINNOR

Kaffet i AMIGAS kommer från odlingar som drivs av kvinnor. Genom att gå samman i kooperativ, genom Fairtrade-certifiering och stöd från handelsorganisationer har bönderna utbildats i hur man utvecklar sitt jordbruk, hur man anpassar sig till klimatförändringar och förbättrar miljön.