Ordlista

ordlista

Benämningar som växthusgaser och global uppvärmning används ofta när man pratar om klimatpåverkan. Vi har rett ut begreppen.

Växthusgaser
En benämning för olika gaser i atmosfären som absorberar solljus av olika våglängder och reflekterar tillbaka dem till jordytan; vattenånga, koldioxid, ozon, dikväveoxid, metan och freoner. 


Växthuseffekt
Växthusgaser förhindrar att strålning som når jorden reflekteras ut i rymden. Infraröd strålning/värme skickas tillbaka till jordytan av dessa gaser och gör jorden varmare än den skulle vara utan atmosfärens växthusgaser. Detta kallas växthuseffekten, och är en förutsättning för allt liv på jorden. Utan den vore jorden i snitt cirka 30 grader kallare.


Global uppvärmning
När mängden växthusgaser i atmosfären stiger, ökar strålningen som reflekteras tillbaka till jordytan och då ökar temperaturen. Genomsnittstemperaturen på jorden har ökat med knappt 1 grad under 1900-talet och förutspås accelerera, något som har och kommer att få allvarliga effekter på samhällen och ekosystem. Följderna av den globala uppvärmningen och som förväntas ge stora problem, är dels den ökade temperaturen som gör många områden obeboeliga, dels stigande havsnivåer och allt mer vanligt förekommande naturkatastrofer.

Carbon footprint/klimatavtryck
Ett avtryck i form av utsläpp av växthusgaser som en människa, organisation, evenemang, produkt eller land orsakar.

Klimatkompensation
Alla människor och organisationer lämnar ett visst klimatavtryck efter sig. Genom att köpa utsläppsrätter eller stödja klimatprojekt kan man som företag/organisation/privatperson kompensera sitt eget avtryck. Det vanligaste sättet att klimatkompensera är att stödja klimatprojekt i form av trädplantering, eller projekt som stödjer förnybar energi eller energieffektivisering.

Avskogning
När man fäller skog påverkas hela ekosystemet negativt. Miljön, klimatet och djurlivet drabbas hårt. Eftersom träd effektivt binder koldioxid, är hållbart skogsbruk inklusive nyplantering av träd ett effektivt sätt att bekämpa växthuseffekten.

CO2
Koldioxid.

CO2e
Koldioxidekvivalent, ett gemensamt mått för hur mycket en given mängd växthusgas kan påverka den globala uppvärmningen.

GHG
Green House Gas, det engelska uttrycket för växthusgaser.

ISO14064
Standard för kvantifiering och rapportering av växthusgasutsläpp för organisationer.

EPD
Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva miljöegenskaper hos produkter eller tjänster.

PAS2050
Standard för beräkning av en produkts växthusgasutsläpp.

PAS2060
Standard för klimatneutralitet.   Metan CH4, kolväte som bland annat bildas vid nedbrytningsprocesser och är naturligt förekommande. Det är den viktigaste komponenten i naturgas och en bidragande orsak till växthuseffekten.

Lustgas
N2O. Icke-brännbar gas som bland annat uppstår i jordbruk vid användning av konstgödsel. Lustgas är en kraftfull växthusgas.

Fluorkolväten
HFC-föreningar, kallas även för freoner, är kraftfulla växthusgaser som används bland annat som köldmedier i kylanläggningar.

Perfluorkarboner
PFC-föreningar bildas vid tillverkning av aluminium och är kraftfulla växthusgaser.

Svavelhexafluorid, SF6
SF6 är ett konstgjort, industriellt tillverkat ämne. Används bland annat inom el- och elektronikindustrin och är en mycket kraftig växthusgas.

Clean Development Mechanism, CDM
CDM är ett program som gör det möjligt att klimatkompensera genom projekt i utvecklingsländer. CDM regleras genom FN och Kyotoprotokollet.

Joint Implementation, JI
JI är liksom CDM ett program för klimatkompensationsprojekt, men med fokus på forna öststater. JI regleras genom FN och Kyotoprotokollet.

Voluntary/Verified Emissions Reductions, VER
Reduktionsenheter från klimatkompensationsprojekt från frivilligmarknaden. Projekten regleras oftast av icke-vinstdrivande organisationer som ställer ut certifikat som i sin tur säljs till företag/organisationer som vill klimatkompensera. Plan Vivo och Gold Standard är två exempel på organisationer/standarder som jobbar med VER.

Ex-ante krediter
Utsläppskrediter som säljs på förhand innan klimatnyttan har skapats. Vanligt vid trädplanteringar då kompensationen sker i och med att träden växer.

Plan Vivo
Plan Vivo Foundation är en registrerad, icke vinstdrivande stiftelse som granskar, godkänner och övervakar klimatkompensationsprojekt. Plan Vivo ställer även ut kompensationscertifikat. De är specialiserade på projekt i samarbete med småbrukare och samhällen kring hållbart skogsjordbruk och trädplantering.
Läs mer om Plan Vivo.

Markit
Register där alla sålda certifikat från Plan Vivo registreras. Markit erbjuder global, finansiell och transparant informationsservice i olika branscher. Läs mer på Markits hemsida.

Taking Root
Icke-vinstdrivande kanadensisk organisation som arbetar med trädplantering och klimatkompensation som ett verktyg i att stödja den ekonomiska utvecklingen i Nicaragua.

"köper ni er inte bara fria från klimatfrågan?"

"köper ni er inte bara fria från klimatfrågan?"

Detta och andra frågor får du svar på här.

Vanliga frågor